Privacybeleid

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van u verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe wij uw gegevens beschermen.

Toepassingsgebied en verantwoordelijke
Deze verklaring geldt voor de website www.mlmedia.nl
ML Media
Vuurtorenweg 15
2583 XL Den Haag

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:
Functionaris Gegevensbescherming is Marianne Lourens, te bereiken via T + 31 (06) 24718644 en marianne@mlmedia.nl

Verwerken persoonsgegevens
ML Media verwerkt alleen persoonsgegevens in het kader van een wettelijke verplichting. Dat zijn de gegevens die betrekking hebben op de opdrachten die wij uitvoeren, zoals persoonsgegevens van interviewkandidaten en geïnterviewden. ML Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Personalia: 1 jaar. Reden: uitvoering van een overeenkomst.
Adresgegevens: 1 jaar. Reden: uitvoering van een overeenkomst.
Telefoonnummer: 1 jaar. Reden: uitvoering van een overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming
ML Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. ML Media gebruikt het volgende computersysteem: WordPress.

Delen van persoonsgegevens met derden
ML Media verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Plug-ins voor social media
Wij gebruiken de volgende social media plug-ins:
Social Buttons voor Facebook, LinkedIn en Twitter

Wij gebruiken de zog. twee-kliksoplossing, waarbij bij het bezoek aan onze website in principe geen persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar de aanbieder van de plug-ins. Alleen als u klikt op het gemarkeerde plug-in-veld en het daardoor activeert, krijgt de plug-in-aanbieder de informatie dat u de overeenkomstige website van ons online aanbod hebt opgevraagd. Bovendien worden de onder punt 2 van deze verklaring vermelde gegevens doorgestuurd. De plug-in-aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of om de vormgeving van zijn website beter op de behoefte af te stemmen. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f van de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming resp. art. 13 lid 1 DSG.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen van de plug-in-aanbieder. Deze zijn onderworpen aan de desbetreffende privacy verklaringen van derden. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de plug-inaanbieder vindt u in de hierna meegedeelde privacyverklaringen van deze aanbieders.

Wij maken geen gebruik van cookies op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ML Media en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marianne@mlmedia.nl.

ML Media wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ML Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marianne@mlmedia.nl.