Algemene voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing tenzij in de opdrachtovereenkomst daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

1. Kwaliteit

Tekstbureau ML media verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de uitgebrachte offerte. Het werk zal in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn. Over de afwijkende schrijfwijze van een beperkt aantal woorden kunnen vooraf afspraken worden gemaakt.

2. Geheimhouding

Tekstbureau ML media verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke inhoudelijke gegevens die als basisgegevens voor de tekst aan haar zijn verstrekt. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

3. Concepttekst en eenmalige herziening

De offerte heeft betrekking op de levering van een concepttekst en eventueel éénmaal een herziening indien afgesproken met de opdrachtgever, tenzij expliciet meerdere herzieningen zijn overeengekomen. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht.

4. Tussentijdse wijziging van de opdracht

Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Voor deze aanvullende opdracht zal een aparte offerte worden gemaakt en de extra kosten zullen worden doorbelast.

5. Wijzigende omstandigheden

Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever een opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is tekstbureau ML media niet verplicht de teksten die nog niet klaar zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

6. Overmacht

Ingeval van overmacht zal tekstbureau ML media daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden haar verplichtingen opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende meer dan twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door een schriftelijke verklaring. In het geval van correctie- of redactiewerk is de opdrachtgever verplicht het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en daarvoor te betalen. Bij schrijfopdrachten of onderzoeksopdrachten geldt deze verplichting niet.

7. Offerte

Elke offerte is vrijblijvend voor de opdrachtgever en geldig voor de in de offerte genoemde geldigheidsduur. De in de offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van tekstbureau ML media en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek. In de offerte zal het volgende worden aangegeven, indien van toepassing en tenzij vooraf anders overeengekomen:

 • de kosten (zie onder punt 9).
 • de omvang van het werk in uren of hoeveelheid tekst (minimaal en/of maximaal);
 • in hoeverre medewerking van de opdrachtgever vereist is, welke gegevens en eventueel materialen (apparatuur, werkruimte) hij aanlevert, en binnen welke termijn;
 • wie de (concept-)tekst goedkeurt, en binnen welke tijd (planning);
 • in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekenbevoegd is;
 • de wijze waarop de tekst dient te worden aangeleverd (middels welke informatiedrager) en hoeveel exemplaren daarvan;
 • de uiterste aanlevertermijnen (deadlines) en de tijd voor de herziening van de definitieve tekst. Daarbij wordt vermeld of het gaat om een indicatie (een leveringstermijn bij benadering) of om een harde deadline (‘fatale’ leveringstermijn).

Tevens worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals:

 • research,
 • eindredactie,
 • typewerk,
 • correctie van zet- en/of drukproeven of van opgemaakte bestanden.

8. Overeenkomst

Overeenkomsten worden geacht te zijn aangegaan op het moment van het ontvangen van een schriftelijke bevestiging of een bevestigende e-mail. Fasering: Bij complexe projecten kunnen beide partijen de gelegenheid hebben na elke fase te beslissen of het project wordt voortgezet (go/no go). Vooraf wordt afgesproken of de opdracht een gefaseerde opdracht is.

9. Kosten

De in de offerte genoemde prijs is de verwachte prijs. Na afronding van de opdracht bepaalt tekstbureau ML media wat de definitieve omvang van de opdracht was en brengt die in rekening (nacalculatie). In de factuur zullen de vaste kosten (tarieven/honorarium) en de variabele kosten (onkosten, bijkomende kosten) worden gespecificeerd. In afwijking hiervan kan ook een vaste projectprijs worden afgesproken.  Tekstbureau ML media en de opdrachtgever omschrijven dan gezamenlijk het te behalen resultaat en spreken een totaalprijs af. Bij 10% meer- of minderwerk behoeft de offerte niet te worden aangepast.

10. Vrijwaring

De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart tekstbureau ML media tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of roekeloosheid.

11. Aansprakelijkheid

Tekstbureau ML media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van haar. Voor het geval wordt geoordeeld dat haar geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat zij jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

12. Auteursrechten

Voor nieuw geschreven teksten geldt: zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij tekstbureau ML media. De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet, in deze tekstbureau ML media, verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik.

Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht wordt beschouwd:

 • publicatie van teksten voor een ander gebruik dan overeengekomen;
 • hergebruik van teksten zonder toestemming;
 • aantasting van teksten (uitgezonderd inhoudelijke correctie van vakdeskundigen);
 • publicatie van oorspronkelijke teksten (afkomstig uit schrijfopdrachten en onderzoek) zonder naamsvermelding.

Bij uitsluitend geredigeerde of gecorrigeerde teksten gelden de auteursrechten niet en is naamsvermelding uiteraard niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd.

13. Naamsvermelding

Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van tekstbureau ML media brengen en zij moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Tekstbureau ML media kan in uitzonderlijke gevallen eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

14. Wijzigingen in geleverde tekst

Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van tekstbureau ML media krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

15. Betaling

Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan betaling in termijnen worden verlangd. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur anders is aangegeven. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.
Bij grotere projecten wordt een aanbetaling van 40% bedongen. Het resterende bedrag dient dan bij aflevering te worden voldaan.
In voorkomende gevallen (bij zeer omvangrijke projecten) kan het resterende bedrag in twee of drie termijnen worden voldaan.

16. Geschillen

Op elke overeenkomst tussen de leverancier (te weten tekstbureau ML media) en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de leverancier. Een geschil kan ook door een arbitragecommissie worden beslecht. Beide partijen wijzen in dat geval een deskundige aan, welke gezamenlijk een derde deskundige kiezen. De aldus ontstane commissie geeft een bindend advies inzake het geschil.

© ML media | tekst en redactie

Of download de Algemene voorwaarden als pdf.